Maharihsi Mahesh Yogi - TM

Maharishi bölcs mondásai, figyelmeztetései.


Maharishi Mestere Guru Dev. Guru áldása


Maharishi munkásságának célja. A TM tanítás.

Maharishi: A második elem elve. Emeljük a fényt.

Maharishi üzetete: Istennel nem szenvedünk.

Maharishi tíz utasítása az élethez.

Maharishi a képmutatás veszélyeiről.

A Maharishi Áyurvéda fő tanácsa.

Maharishi a Bhagavad Gítáról.

Maharishi a Bhagavad Gítában feledi a TM technikát.

Maharishi a Bhagavad Gítában felfedi a Természet támogatásának titkát.

Maharishi a Bhagavad Gítában felfedi a tevékenység hatékony technikáját.

Maharishi a szív értékéről.

Maharishi az életban mindent csak áldjunk.

Maharishi az emberi létről.

Maharishi a jelenlegi valóságról.

Maharishi a szeretetről.

Maharishi a szeretetről.

Maharishi Ráma Királyságáról.

Védikus Győzelem napja.
Készült 2011.10.06-án a Védiku "Vijaya Dashami" - Győzelem napján.Alább egy képvetítő program által, egy érdekes részletet olvashatunk Maharishi Mahesh Yogi: A Lét tudománya és az élet művészete. c. könyvéből.
A képsorozat 7 darab képet tartalmaz, mely 1/2 percenként vált a következő képre. Majd a 7. képkocka után folyamatosan ismétlődik.
Hogyan aknázzuk ki a természet mindenható erejét?
Maharishi Mahesh Yogi Transzcendentális Meditáció 1 Maharishi Mahesh Yogi Transzcendentális Meditáció 2 Maharishi Mahesh Yogi Transzcendentális Meditáció 3 Maharishi Mahesh Yogi Transzcendentális Meditáció 4 Maharishi Mahesh Yogi Transzcendentális Meditáció 5 Maharishi Mahesh Yogi Transzcendentális Meditáció 6 Maharishi Mahesh Yogi Transzcendentális Meditáció 7

post:

„ Nemzedékről nemzedékre az ember újjászületik. Minden nemzedék új élettörekvésnek ad hangot, és a beteljesedés újabb keresésére indul, új célt tűz ki az életben, az élet beteljesülésének új mércéjét állítja fel. Vágyai talán megegyeznek a körülütte élőkével, a maga számára azonban mégis újak, önálló törekvések, melyekkel a maga életét kívánja beteljesíteni. Szükséges lenne, hogy egy szilárd alapot teremtsünk, mely által minden nemzedék minden tagja, az élet valamennyi szintjén beteljesülhet. Ennek felelőssége a jelen nemzedék nagy embereinek vállán nyugszik. Kizárólag a jelen kor nemes szívű, nagy elméi képesek felemelkedve szilárd alapot teremteni, hogy tettük nyomán minden nemzedék minden tagja meglelje az élet beteljesüléséhez vezető utat, ami aztán nemzedékről nemzedékre áldás lesz az emeriség számára. Minden embernek szüksége van ép testre és lelki egészségre, jobb cselekvési, tisztább gondolkodási kpességre, hatékonyabb munkavégzésre és a többiekkel való szeretetteljesebb és hálásabb kapcsolattartásra. Elegendő életerő és intellkigencia kell ahhoz, hogy az ember beteljesítse vágyait és életében megelégedettséget leljen. Mindezek által az Istentudatban, az állandó szabadságban élt életet célozzuk meg….S láttuk, hogy a Transzcendentális Meditáció rendszeres gyakorlásával mindez megvalósítható.” Részlet: Maharishi Mahesh Yogi: A Lét tudománya és az élet művészete. 319. oldal.

„ Minden nemzetnek megvan a maga hagyománya, minden népnek megvan a saját vallása és hite. A gyermekek számára biztosítani kell a hagyományuk, vallásuk és hitük megértését. A mai pedagógusok igan nagy gibát követnek el, amikor a demokráciára hivatkozva ürügyet találnak rá, hogy semmiféle hagyományos szemléletet ne adjanak át a gyermekeknek. Ez az irányvonal szükségképpen azoktól ered, akiknek szándékában áll, hogy a nemzetet meggyengítsék, és a népet megfosszák nemzeti hagyományaitól és méltóságától. A hagyományok kiirtása pedig a legnagyobb csapás, amit a társadalom jólétére mérni lehet. Egy hagyomány nélküli társadalom nem rendelkezik saját stabilitással és erővel; olyan, mint a szél kénye-kedvére hagyott falevél, melyet a szél, stabilitás és saját alap híján, ide-oda sodor. A modern oktatás nevében sok ország társadalma eltávolodik a régi hagyományoktól. Ennek következtében hit és hagyomány nélküli vademberekként növekednek fel az emberek, akiknek társadalma az élet felszíni durva szintjén létezik” Részlet Maharishi Mahesh Yogi: A Lét tudománya és az élet művészete c. könyvéből (242. oldal).

„Csaraka és Szusruta, az ősi indiai orvoslás (Ájúr-Véda) jeles tudósai rámutattak, hogy amíg az emberek viselkedését az erény hatja át, mindaddig harmonikus rezgések töltik be a környezetet. Ilyenkor bőséges a termés, eleget süt a Nap, kellő időben érkezik az eső, és a teremtésben az élet egésze a környezet teljességének örvend. Amikor azonban az emberek elvesztik az erényt, és az élet erkölcsi szabályaivel ellentétesen cselekszenek, megbolygatják a természet egyensúlyát és a környezet feszültsége kollektív katasztrófában ölt testet: éhínségek, árvizek pusztítanak, szerencsétlenségek és olyan dolgok történnek, melyek rombolják az életet. Ezekből az eseményekből is megállapítható, mennyire egészséges valójában a világ. Minden szemszögből vizsgálva ugyanarra a következtetésre jutunk: egyedül úgy lehet a világ összes termtményének javára váló, harmonikus, egészséges légkört teremteni, ha az emberiség boldogságban, békében és bőségben él. Minden egyes embernek módjában áll, hogy így éljen. A világbéke problémája csak az egyéni béke problémájának megoldásával érhető el, az egyéni béke problémáját pedig kizárólag úgy oldhatjuk meg, ha az egyénben megteremtjük a boldogság állapotát. Ezért aztán az egyén, a család, a társadalom, a nemzet és a világ, mint egész békéjének problémáját a Transzcendentális Meditáció gyakorlásával oldhatjuk meg, mely közvetlenül utat kínál a tiszta boldogságtudat megalapozására az emberek életében. Amikor a családban vagy a bráti körben nézeteltérés vagy viszálykodás támad, úgy tűnik, mintha mindez csak egy szűk kört érintene. Az emberek nemigen ismerik fel, hogy azzal, hogy rosszul érzik magukat, ellenségesek másokkal, nem viselkednek helyesen, durva szavakat használnak és szenvednek, hozzájárulnak ahhoz a hatáshoz, amely szétzilálja és tönkreteszi a világ békéjét. Minden nemzetközi konfliktus abból a környezetben felgyülemelett óriási feszültségből származik, melyet az egyes emberek bocsátanak az őket körülvevő légkörbe. Az egyes ember ennek ellenére nem igazán van tudatában annak, hogy gondolatain, szavain és tettein keresztül egyfolytában olyan hatást teremt, emellyel gyűlöletet és ingerültséet halmoz fel a környezetben, amely egyszer ki fog robbanni, és amit az ember maga körül összegyűjtött, annak következményei előbb-utób mind visszatérnek hozzá. ” Részlet: Maharishi Mahesh Yogi: A Lét tudománya és az élet művészete. 255-256. oldal.

"Ha ítéleteket alkotunk ennek a pillanatnak bármely aspektusáról is, már nem érzékeljük azt [a maga teljességében]. Az ego mindig azt keresi, hogy mi az, amit kritizálhatna. Ez mindig a múlttal való összehasonlítással jár. A szeretet azonban békésen tekint a világra, és elfogadja azt. Az ego a hiányosságokat és a gyengeségeket keresi. A szeretet az erő jeleit kutatja. Azt nézi, hogy a másik mennyit jutott ez idáig előre, és nem azt, hogy mennyit kell még mennie. Mily egyszerű dolog mindig szeretni, és mily kimerítő dolog mindig csak hibát találni! Hiszen minden alkalommal, ha hibát látunk, azon kezdünk gondolkodni, hogy mit lehetne ezzel kapcsolatban tenni. A szeretet viszont tudja, soha semmi más nem szükséges, mint még több szeretet." - Maharishi

„ A karma és a Lét művészete

„A karma* filozófiája a cselekvés és a cselekvés következményeinek egyszerű filozófiája.”Ki, mint vet, úgy arat.”… …Amikor valaki gondolkodik, a gondolkodási folyamat során a gondolkodás cselekvését végzi. Ehhez hasonlóan a beszéd, a fizikai cselekvés, a viselkedés és a tapasztalás is mind a cselekvés különböző szintjei. Amikor egy tóba követ dobunk, a kő elsüllyed, de a felszínen tovaterjedő hullámokat hagy maga után. A hullámok eljutnak egészen a partig, ahol a homokszemcséknek ütköznek, és hatást fejtenek ki rájuk: beljebb sodorják őket a partra, vagy magukkal ragadják őket a vízbe. A hatás mindenütt megjelenik, a tóban és a part minden szegletében. A cselekvés ekképpen vált ki ellenhatást, vagy fejt ki hatásoka a cselekvőre és a környezetére….
…Ehhez hasonlóan a cselekvések során keletkező rezgések is szétterjednek a cselekvő körül, s mindennek nekiütköznek a környezetben, széltében hosszában szétterjednek. Mindenbe beleütökznek a Földön, a Holdon, a Napban és a csillagokban, továbbhaladnak a Világegyetem egész térségében, és mindenre, amivel csak találkoznak, hatást gyakorolnak. S hogy ez a hatás melyen, az a cselekedet minőségétől és a végrehajtásának erejétől függ. Az ellenhatás – amely akkor lép fel, amikor ezek a rezgések a világmindenséget betöltő különböző dolgokhoz ütköznek – visszatér a cselekvőhöz, ahogyan a falhoz hajított gumilabda visszapattan ahhoz, aki eldobta. Nyilvánvaló, hogy a közeli környezetből a válasz gyorsabban visszajut a cselekvőhöz, míg nagy távolságból ugyanehhez hosszabb idő szükséges….
…Még ha csak ezer év múlva éri is el a cselekvőt egy most végzett cselekvés hatása, akkor is eljut hozzá, a hatás utoléri a cselekvést végrehajtó lelket, bárhol legyen is a Világegyetemben. Akik nem értik az újraszületés filozófiáját és nem értik, hogyan folytatódik az élet a halál után, azok a karma filozófiáját sem képesek megérteni….
…A karma filozófiája megmagyarázza, hogy bármilyen legyen is valaki, állapota saját karmájának következménye. Ha boldog, boldogsága múltbéli jótetteinek eredménye. Annak köszönhető, hogy a múltban erényes tettekkel jótékony, boldogságot sugárzó és harmonikus rezgéseket teremtett a környezetben. Ha valaki szenved, szenvedése szintén saját cselekedeteiből ered, melyekkel egykor gyötrelemmel, betegséggel és szenvedéssel terhes hatást sugárzott szét a környezetben. Az ember boldogságáért vagy szenvedéséért senki más nem felelős, csak ő maga. Öröme saját tetteinek eredménye, és bánatára ugyanez igaz….
…Ezért ha szenvedés ér bennünket, ne másokat okoljunk, és ha boldogságban van részünk, mindig őrizzük meg egyensúlyunkat, az Isten-i természetből fakadó harmónia állapotát….
(*A „karma” szónak a szövegkörnyezettől függően más-más jelentése lehet, úgymint cselekvés, a cselekvés ereje, a cselekvés gyümölcse vagy a tapasztalat, illetve a cselekvés benyomása. A nyugati ember a karmán rendszerint a rossz cselekedeteket, illetve ezek következményeit érti. Maga a „karma” szó azonban nem hordoz se jó se rossz tartalmat, egyszerűen csak a cselekvésre, illetve a tevékenységre utal. A jó karma jó tettet, a rossz karma rossz tettet jelent, de a karma önmagában csupán cselekvést jelöl.)”
Részletek: Maharishi Mahesh Yogi: A Lét tudománya és az élet művészete. 124-127. oldal.


Maharishi elmagyarázza a Jógát és a Transzcendentális Meditációt:

Maharishi Mahesh Yogi: Csönd


Idézetek Maharishi Mahesh Yogi-tól. Angol nyelvű videók:Jai Guru Dev

TM oktató: Szenes Károly

TM - tanár

"Maharishi Mahesh Yogi Transzcendentális Meditáció® technikáját több mint két évtizede gyakorlom és oktatom. Tiszta szívemből és teljes hittel vallom, a legtöbbet önmagunkért, családunkért, nemzetünkért, a nemzetek közösségéért és a környezetünkért a TM® technikájának gyakorlásával tehetünk. Létezésünk beteljesedése a rend, a szeretet és a béke növekedésével biztosítható. Mindezt, a TM® technika rendszeres gyakorlása biztosítja számunkra, nap, mint nap…"

Transzcendentális Meditáció® tanfolyam:


Jelentkezés a díjmentes Transzcendentális Meditáció előadásra:


A korlátozott helyfoglalás miatt, kérem kattintson a lenti "Register Now!" gombra, majd a "Register" gombra és jelentkezzen be az űrlapon. Jelentkezése a "Complete Registration" gombbal véglegesedik. Köszönöm, megtisztelő figyelmét!


Elérhetőségeim:
Mobil: 06 20/526-3034
E-mail: szenes.karoly[KUKAC] freemail.hu

Híres és ismert emberek, akik megtanulták a TM-et.

 Folytatás...